Phần mềm KPI/ BSC: Chi tiết 10 bước xây dựng BSC/ KPI?

Phần mềm KPI/ BSC: Chi tiết 10 bước xây dựng BSC/ KPI?

"Chi tiết 10 Bước xây dựng BSC/KPIs". Đây được xem như là "Bí kíp" cho những ai đang phụ trách xây dựng, triển khai hệ thống BSC/KPIs cho Doanh nghiệp, Phòng ban của mình. Mục tiêu cần làm là gì? Phương pháp nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất? Hay là những lưu ý khi xây dựng là gì?

Bước 1: Đánh giá tổng thể (Organizational Assessment)

Mục tiêu: Phân tích & đánh giá tổng thể thực trạng doanh nghiệp, bao gồm:

• Tầm nhìn
• Sứ mệnh
• Kỳ vọng khách hàng
• Yếu tố quyết định thành công
• SWOT
• Lợi thế cạnh tranh (Năng lực lõi)
• Chiến lược
• Hệ thống• Sơ đồ tổ chức
• Quy trình
• Chính sách
• Con người
• Văn hóa
• Các dự án trọng tâm đang triển khai
• Các chỉ tiêu đo lường đang sử dụng

Từ đó xây dựng kế hoạch quản trị sự thay đổi tổng thể:

• Làm rõ phương pháp luận cách thức triển khai BSC/KPIs cho tất cả vị trí then chốt
• Thành lập Ban chiến lược & Chuyển đổi
• Xây dựng kế hoạch tổng thể (Master Plan)
• Truyền thông cam kết từ Ban lãnh đạo & Quản lý cấp trung

Phương pháp: Sử dụng các công cụ phân tích chiến lược (McKinsey 7S Framework, SWOT, TOWS, Porter’s Five Forces, Ansoff Matrix, Competitive Analysis, VRIO…), thông qua bảng câu hỏi thu thập dữ liệu, khảo sát online, phỏng vấn trực tiếp, tham vấn ý kiến.

Bước 2: Xây dựng Chiến lược (Strategy Formulation)

Mục tiêu: Sau khi Doanh nghiệp đã phân tích môi trường kinh doanh và xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, bước tiếp theo là lựa chọn các chiến lược phù hợp (“Strategic Theme”). Theo kinh nghiệm triển khai thành công của các Chuyên Gia (Best Practices), khuyến nghị không nên chọn quá 04 chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn Chiến lược:

• Giúp tận dụng hoặc phát triển năng lực lõi (lợi thế cạnh tranh) của Doanh nghiệp.
• Dựa trên các yếu tố quyết định thành công ngành Doanh nghiệp đang tham gia.
• Không đánh vào điểm mạnh, mà đánh vào điểm yếu của đối thủ.
• Giúp tận dụng cơ hội trên thị trường.
• Không bị giới hạn bởi nguồn lực hiện có.
• Giúp đạt được tầm nhìn của Doanh nghiệp trong dài hạn

Bước 3: Xác định Mục tiêu & Kết quả Chiến lược (Strategic Objectives & Results)

Mục tiêu: Bước này giúp Doanh nghiệp trả lời 2 câu hỏi:
• Doanh nghiệp cần phải đạt được những mục tiêu gì để giúp chiến lược đã lựa chọn thành công?
• Các kết quả sơ bộ nào để có thể đánh giá chiến lược này thành công?

Phương pháp: 

• Ứng với từng chiến lược đã chọn, Doanh nghiệp xác định các mục tiêu chiến lược theo 04 phương diện BSC (Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi & Phát triển).
• Sau đó, vẽ các đường dẫn, kết nối các mục tiêu chiến lược theo quan hệ nhân-quả.
• Liệt kê một số kết quả, mà sau khi triển khai, có thể đánh giá được ngay chiến lược có đạt được hay không.
• Như vậy, mỗi chiến lược được thể hiện qua một Bản đồ chiến lược thành phần.

Cách đặt tên mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược nên đặt bắt đầu bằng các từ khóa:

• Tăng ...
• Giảm ...
• Tối ưu hoá ...
• Tối đa hoá ...• Tối thiểu hoá ...
• Cải thiện ...
• Xây dựng ...
• Duy Trì ...

Phương pháp rà soát đường dẫn liên kết mục tiêu chiến lược

CÁCH 01: Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"
• Tại sao lại cần thiết có mục tiêu chiến lược này?
• Nếu mục tiêu chiến lược này đạt được, sẽ dẫn đến đạt được (những) mục tiêu chiến lược gì?

Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"

CÁCH 02: Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"
• Làm sao để đạt mục tiêu chiến lược này?
• Để đạt được mục tiêu chiến lược này, cần đạt được (những) mục tiêu chiến lược nào trước?

Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"

Bước 4: Xây Dựng Bản Đồ Chiến Lược Cấp Công ty (Strategy Mapping)

Mục tiêu: Xây dựng bản đồ chiến lược cấp công ty theo 04 phương diện BSC.

Phương pháp

• Sau khi đã xây dựng được các Bản đồ chiến lược thành phần (mỗi chiến lược được cụ thể hóa bằng một bản đồ chiến lược thành phần), tiến hành hợp nhất để có bản đồ chiến lược cấp công ty.
• Những mục tiêu chiến lược nào trùng nhau sẽ được hợp nhất thành một. Những mục tiêu nào có nội hàm gần giống nhau thì có thể gom chung thành một. Theo kinh nghiệm triển khai thành công của các Chuyên Gia (Best Practices), khuyến nghị số lượng mục tiêu chiến lược không nên vượt quá 16.
• Sau đó, tiến hành rà soát và vẽ đường dẫn liên kết cho các mục tiêu này theo quan hệ nhân-quả.

Mô hình hợp nhất các Bản đồ chiến lược thành phần thành Bản đồ chiến lược cấp công ty.

Bước 5: Xây Dựng Thước Đo/KPIs (Performance Measures)

Mục tiêu: Bước này giúp trả lời cho câu hỏi “Làm sao biết Doanh nghiệp đã thực hiện thành công một mục tiêu chiến lược nào đó? Nó được thể hiện qua thông số nào?”.

Phương pháp

• Ứng với mỗi mục tiêu chiến lược, tiến hành lựa chọn một số tiêu chí đo lường/KPIs then chốt. Hiệp hội BSC Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh thông điệp “Measure what matters!” (tạm dịch “Hãy tập trung đo lường những gì quan trọng!”).
• Sau đó, ứng với từng thước đo/KPIs, cần xác định cụ thể:
  + Chỉ tiêu cụ thể mang tính con số (Target)
  + Trọng số
  + Tần suất đo lường
  + Đơn vị cung cấp thông tin đo lường
  + Phương pháp đo lường
  + Thang điểm đánh giá

Các thước đo/KPIs phải đảm bảo 03 nguyên tắc:

• Có thể thu thập dữ liệu kịp thời cho các kỳ đánh giá.
• Dữ liệu đảm bảo tính khách quan và chính xác.
• Doanh nghiệp cần có hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác thu thập, tổng hợp và truy xuất dữ liệu. Điều này giúp Ban lãnh đạo luôn có “dữ liệu sống” để đưa ra các quyết định điều hành phù hợp.

Cách thức lựa chọn thước đo/KPIs:

Có 03 cách tiếp cận để lựa chọn thước đo:
• Đo lường các yếu tố nhóm đầu vào (input)
• Đo lường các yếu tố nhóm quá trình (process)
• Đo lường các yếu tố nhóm đầu ra (output/outcome)

Mô hình gắn kết Phương diện - Mục tiêu - Thước đo - Giải pháp

Lưu ý: Trong khi phương diện Tài chính dễ dàng xác định các thước đo, thì 03 phương diện còn lại khó xác định hơn vì chủ yếu bao gồm các thước đo phi tài chính. Tuy nhiên, chính các chỉ tiêu ở phương diện Học hỏi & Phát triển, Quy trình, Khách hàng sẽ phản ánh những khía cạnh then chốt giúp duy trì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Bước 6: Xây Dựng Giải Pháp Chiến Lược (Key Strategic Initiative - KSI)

Mục tiêu: Bước này trả lời cho câu hỏi “Với mục tiêu chiến lược đã xây dựng, Doanh nghiệp cần lựa chọn các giải pháp nào để đạt được các mục tiêu đó?”.

Mô hình gắn kết Tầm nhìn - Chiến lược - Mục tiêu - Giải pháp

Phương pháp

• Danh mục các giải pháp chiến lược (KSI) mà Doanh nghiệp xây dựng chủ yếu bao gồm 02 cấu phần:
  + Danh mục tất cả dự án, giải pháp cần thực hiện để giúp đạt được các mục tiêu chiến lược trên Bản đồ chiến lược cấp công ty.
  + Ứng với các vấn đề then chốt Doanh nghiệp đang gặp phải, tiến hành định nghĩa rõ và đúng vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ, đề ra giải pháp cải thiện.
• Đồng thời, ứng với mỗi dự án, cần xác định rõ:
  + Ai là “Tư lệnh” chịu trách nhiệm 100% cho dự án đó.
  + Mục tiêu & kết quả cụ thể.
  + Thời hạn hoàn thành, tiến độ, ngân sách, nguồn lực hỗ trợ.
• Đặc biệt, công tác truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng, giúp tất cả bộ phận và nhân viên hiểu rõ sự gắn kết giữa các giải pháp chiến lược trọng tâm với việc làm cụ thể hàng ngày

Lưu ý khi xây dựng danh mục giải pháp chiến lược (KSI)

• "Think out of the box":
  + Thông thường, các giải pháp chiến lược được đề ra dễ dàng bị bao bọc bởi tư duy cũ, môi trường và bối cảnh hiện có, giới hạn bởi nguồn lực. Hãy sáng tạo các giải pháp hiệu quả nhất!
  + Hãy sử dụng chuỗi 04 câu hỏi tư duy sau đây cho “êkíp” của mình:

• Quản trị rủi ro:
  + Doanh nghiệp thường không dự phòng nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra để xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp.
  + Hãy xây dựng tối thiểu 03 kịch bản để “dự đoán” các biến động và rủi ro trong môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành… Từ đó, xác định các giải pháp chiến lược phù hợp, nhằm “dự đoán” kết quả các thước đo tài chính & phi tài chính.

   + Doanh nghiệp còn được khuyến nghị xây dựng cả bộ chỉ tiêu KRI (Key Risk Indicator) để phục vụ cho quá trình quản trị rủi ro.

Bước 7: Ứng dụng Phần mềm Quản trị Chiến lược (Automation)

• Doanh nghiệp cần một hệ thống theo dõi và đánh giá quá trình thực thi chiến lược, thể hiện một bức tranh tổng thể rõ ràng và trực quan, nhờ vào các thông số được hợp nhất từ nhiều bộ phận (dashboard), nhằm phục vụ cho công tác điều hành và chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo.• Quá trình này không thể triển khai thủ công, mà cần sự tự động hóa dựa trên các phần mềm chuyên biệt. Các phần mềm này sẽ giúp Doanh nghiệp trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu, truy xuất các báo cáo, biểu đồ đánh giá kịp thời và chính xác.

Nền tảng Phần mềm KPIBSC là nền tảng số 1 thế giới về quản lý chiến lược và đo lường hiệu quả hoạt động.

 

Bước 8: Phân tầng mục tiêu (Cascading)

Như vậy, Doanh nghiệp đã hoàn thành việc thiết lập hệ thống BSC/KPIs ở cấp công ty, bước tiếp theo là phân bổ các mục tiêu chiến lược, các thước đo/KPIs và giải pháp xuống các cấp thấp hơn (phòng ban và cá nhân).

Kinh nghiệm thực tiễn của các Chuyên Gia (Best Practices) đã chỉ ra rằng: Một trong những nguyên nhân chính khiến Dự án BSC/KPIs triển khai thất bại là do năng lực phân bổ BSC/KPIs từ Lãnh đạo cấp cao xuống cấp thấp hơn không hiệu quả, quá trình truyền thông thiếu thông suốt và đồng bộ từ BSC/KPIs cấp công ty xuống BSC/KPIs phòng ban, bộ phận, cho đến BSC/KPIs cá nhân. Trong quá trình này, các nguyên tắc, phương pháp làm cần phải được đồng bộ chặt chẽ, nếu không có thể dẫn đến việc các BSC/KPIs phòng ban, bộ phận, cá nhân sẽ không liên kết được với BSC/KPIs cấp công ty. Đặc biệt, một trong các yếu tố không kém phần quan trọng đó chính là công cụ lượng hóa, đo lường và đánh giá từ cấp cá nhân đến cấp công ty.

  • Mô hình phân tầng mục tiêu từ cấp công ty xuống phòng ban & cá nhân
  • Mô hình phân tầng mục tiêu từ cấp công ty xuống phòng ban & cá nhân

Bước 9: Phong cách lãnh Đạo & Văn hóa (Leadership style & Culture)

Mục tiêu: Xây dựng và phát triển Phong cách lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp phù hợp để nuôi dưỡng và tối ưu hóa được BSC/KPIs. Đây là điểm mấu chốt quyết định gần như việc thành hay bại của một dự án BSC/KPIs, biến BSC/KPIs không những là một công cụ mà còn là một Văn hóa điều hành, làm việc hướng đến năng suất. Yếu tố này sẽ tạo ra tính bền vững của BSC/KPIs cho Doanh nghiệp.

Phương pháp

Lên kế hoạch và triển khai theo mô hình MVA 70/20/10 ®. Không chỉ tập trung vào bề ngoài (đồng phục, sổ tay, các hoạt dộng vui chơi, ấn phẩm truyền thông...) mà phải đảm bảo rằng đội ngũ hiểu rõ về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, các Nguyên tắc Văn hóa của Doanh nghiệp. Ngoài ra cần chú trọng việc xây dựng Người đại diện cho những yếu tố trên, đó chính là những Lãnh đạo hình mẫu, Phòng ban hình mẫu và Cá nhân hình mẫu.

Lưu ý: Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định sự thành hay bại của việc ứng dụng BSC/KPIs

Bước 10: Đánh Giá & Hiệu Chỉnh (Evaluation)

Hệ thống BSC/KPIs mà Doanh nghiệp vừa xây dựng chỉ là “viễn cảnh trong phòng thí nghiệm”. Khi môi trường kinh doanh thay đổi, nguồn lực thay đổi,… chiến lược của Doanh nghiệp cũng phải thay đổi theo. Điều này sẽ phải khiến cho hệ thống BSC/KPIs thay đổi một cách linh hoạt. Một trong những dấu hiệu nhận biết hệ thống BSC/KPIs có thành công hay không đó chính là thời gian đội ngũ điều chỉnh BSC/KPIs mất bao lâu khi chiến lược, mục tiêu của Doanh nghiệp thay đổi.

Bước này đòi hỏi Doanh nghiệp trả lời những câu hỏi then chốt sau:

• Những giải pháp đang thực thi có giúp Doanh nghiệp từng bước đạt được các mục tiêu chiến lược không?
• Năng lực thực thi chiến lược hiệu quả hay không?
• Chiến lược lựa chọn có hiệu quả không?
• Tổ chức có đang đo đúng thứ cần đo không?
• Quá trình quản trị sự thay đổi & tái cấu trúc của tổ chức tốt chưa?
• Ban Lãnh Đạo có sử dụng các thông số đo lường trên dashboard để đưa ra các chỉ đạo phù hợp chưa?

Lưu ý

Hệ thống “đồng hồ” đo lường này cần được linh hoạt theo từng giai đoạn. Sau một thời gian vận hành, Ban lãnh đạo cần cân nhắc giảm bớt những khía cạnh mà Doanh nghiệp đã tương đối xây dựng được nền tảng. Đồng thời, bổ sung các chỉ tiêu để đo lường các công tác then chốt, nhưng Doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm yếu. Ngoài ra, việc cân nhắc bổ sung các chỉ tiêu đo lường còn phụ thuộc vào việc điều chỉnh, bổ sung định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo.

Kinh nghiệm tổng kết từ hoạt động triển khai Nền tảng Phần mềm KPIBSC

Phương pháp Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) là một trong những công cụ xây dựng – thực thi – quản trị – truyền thông chiến lược tối ưu hiện tại. Tuy nhiên, chính “tầm” (Mindset) của Ban lãnh đạo sẽ quyết định “tầm” của Doanh nghiệp và quyết định cả việc áp dụng triển khai một công cụ quản trị hiện đại nào đó thành công hay không. Sự đồng lòng và cam kết của Lãnh đạo cấp cao và cấp trung là yếu tố góp phần cho sự thành công của công cụ BSC/KPIs này.

---

Doanh nghiệp/ Tổ chức Bạn muốn ứng dụng thành công mô hình KPI/BSC vào quản trị? 

Doanh nghiệp/Tổ chức bạn muốn quản trị chuyên nghiệp? Bạn muốn tăng năng suất lao động? Bạn muốn tạo động lực cho nhân viên? Bạn muốn xây dựng hệ thống quản trị xuất sắc? Bạn muốn quản trị tự động? Bạn muốn xây dựng hệ thống lương 3P tự động, chuyên nghiệp? Hãy gửi thông tin ngay, Team KPIBSC sẽ giúp bạn.

Bạn muốn Quản trị chiến lược và Đo lường hiệu quả hoạt động xuất sắc? Hãy đăng ký ngay để được dùng thử FREE.

Link đăng ký: https://kpibsc.com/en/freetrial

Bạn cần hỗ trợ, hướng dẫn? Hãy liên lạc với chúng tôi qua Email: crm@kpibsc.com | crm@proview.vn | Hotline: (84) 9.19.43.65.66 | Website: kpibsc.com

Có thể bạn quan tâm

Balanced Scorecard là gì?
Balanced Scorecard là gì? Nhiều người khi mới tiếp cận “Balanced scorecard” thường thắc mắc: “Balanced scorecard nghĩa là gì?”. Cụm từ “ balanced scorecard” xuất phát từ Mỹ, nếu dịch sang tiếng Việt, e rằng khó tìm được cụm từ tương đương hoặc nếu có thì có thể gây hiểu nhầm không cần thiết cho người đọc. Vì vậy, tạm thời chúng ta nên sử dụng nguyên mẫu là “Balanced scorecard”, và gọi tắt là “BSC”.
What Is Disruptive Innovation?
What Is Disruptive Innovation? “Disruption” describes a process whereby a smaller company with fewer resources is able to successfully challenge established incumbent businesses.
Thế nào là công nghệ đột phá disruptive technology?
Thế nào là công nghệ đột phá disruptive technology? Để luôn dẫn đầu và đáp ứng được với những thay đổi của thị trường, doanh nghiệp cần hiện đại hóa cả trong cách thức suy nghĩ và cách tận dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình thường nhật.
KPI đánh giá HQCV?
KPI đánh giá HQCV? PROVIEW là chuyên gia giúp khách hàng tăng trưởng đột phá khi ứng dụng BSC/KPI với Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp “Quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động, xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs), trả lương 3P chuyên nghiệp”.
BSC/ KPI: BSC là gì Khái niệm Thẻ điểm cân bằng?
BSC/ KPI: BSC là gì Khái niệm Thẻ điểm cân bằng? Khái niệm Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1992 bởi hai giáo sư đại học Harvard. Thẻ điểm Cân bằng là phương pháp quản trị chiến lược hiện đại dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu, các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.