Phần mềm Quản lý cổ đông doanh nghiệp (KPIBSC-ESMS)

Phần mềm Quản lý cổ đông doanh nghiệp (KPIBSC-ESMS)

200.000 ₫

KPIBSC-ESMS: Giải pháp quản lý cổ đông doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-ESMS là phần mềm quản lý cổ đông doanh nghiệp trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý cổ đông một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ESMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, thông qua việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với cổ đông.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý cổ đông.
  • Tăng cường sự gắn kết với cổ đông: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết với cổ đông, thông qua việc cung cấp các thông tin đầy đủ và kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ESMS:

  • Quản lý thông tin cổ đông: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp quản lý thông tin cổ đông một cách toàn diện, bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin đầu tư, thông tin giao dịch,...
  • Quản lý giao dịch cổ phần: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp quản lý giao dịch cổ phần một cách hiệu quả, bao gồm: mua bán, chuyển nhượng, phát hành,...
  • Quản lý thông tin họp cổ đông: KPIBSC-ESMS giúp doanh nghiệp quản lý thông tin họp cổ đông một cách khoa học, bao gồm: tài liệu họp, biên bản họp,...

KPIBSC-ESMS là giải pháp quản lý cổ đông doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tuân thủ các quy định pháp luật và tăng cường sự gắn kết với cổ đông.

200.000 ₫