HÀNH CHÍNH CÔNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động xã, phường (KPIBSC-MCWA)

2.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động quận, huyện (KPIBSC-DOMS)

2.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động tỉnh, thành phố (KPIBSC-PCOM)

2.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống cấp nước (KPIBSC-WSSMS)

2.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống thoát nước (KPIBSC-DSMS)