DU LỊCH

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý bán vé du lịch (KPIBSC-TTMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất khu du lịch (KPIBSC-MTAF)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý khu du lịch (KPIBSC-RMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách du lịch (KPIBSC-TMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý bán tour du lịch (KPIBSC-TSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch (KPIBSC-TCEMS)

200.000 ₫

Phần mềm Khảo sát nhu cầu du lịch (KPIBSC-TDSS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách sạn (KPIBSC-HMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Đại lý bán phòng khách sạn (KPIBSC-HRSAS)