Tuyển Lập trình viên PHP Laravel

VÌ SAO NÊN LÀM VIC CÙNG TP ĐOÀN PROVIEW

PROVIEW GROUP tr thành Tp đoàn công ngh dn đu v Nn tng phn mm qun lý chiến lược chuyên nghip KPI (KPI – Key Performance Indicator) theo BSC (BSC – Balanced Scorecard), PROVIEW là ngôi nhà chung, thành qu lao đng ca tt c các nhân viên đã và đang ngày đêm làm vic, môi trường làm vic thân thin, chuyên nghip và cung cp dch v tt nht đ tt c nhân viên cùng sáng to. Đ cùng Thành công, bn cn tính kiên trì, s bn b, t tin, nim đam mê, lòng kiên nhn, và tâm huyết vi công vic mình đang theo đui.

PROVIEW là nơi bn có th phát trin bn thân, gt hái nhng thành công mi trên con đường phát trin s nghip.
PROVIEW đã và đang t
o ra nhiu cơ hi vic làm cho các v trí vi mc lương hp dn.

Phn mm Kpibsc tt nht? Vì sao Nn tng Phn mm KPI BSC là gii pháp tt nht giúp t chc, doanh nghip tăng năng sut, hiu qu hot đng?

Liên h vi PROVIEW đ được tư vn, h tr trin khai như thế nào?Website: proviewai.com | Email: info@proviewai.com | Hotline: 84.919436566

V TRÍ TUYN DNG

Lp trình viên PHP Laravel
– M
c lương khi đim: 10 20 triu
– Kinh nghi
m: không yêu cu
– Không yêu c
u bng cp
– S
lượng cn tuyn: 10
– Làm vi
c toàn thi gian (Fulltime).

Thi hn tuyn dng đến 30/8/2019

MÔ T CÔNG VIC

– Ghi nhn yêu cu.
– Phân tích thi
ết kế kiến trúc.
– L
p trình, coding.
– Th
nghim kết qu.
– Tìm hi
u các xu hướng công ngh mi.
ng dng phát trin các nn tng/ gii pháp.
– Thành th
o PHP, Laravel, Vuejs.
– Thành th
o MySQL hoc MongoDB.
– Thành th
o xây dng APIs.
– Hi
u biết v phương pháp phát trin phn mm hin đi, biết ng dng CI/CD, Container/ Docker.

QUYN LI

– Môi trường làm vic năng đng, cơ hi thăng tiến, phát huy ti đa năng lc bn thân.
– M
c lương cnh tranh hp dn (lương cng, thưởng).
– Đ
ược đào to bi dưỡng trình đ chuyên môn theo yêu cu công vic.
– Đ
ược hưởng các quyn li bo him theo quy đnh, hưởng các chính sách đãi ng xng đáng, phù hp vi năng lc và kinh nghim.
– C
ơ hi tham gia các hot đng văn hóa, gii trí (chính sách du lch ngh mát đnh k, liên hoan).
– C
ơ hi m rng kiến thc.
– Ch
đng thi gian, kế hoch làm vic đ đáp ng KPI/ Công vic được giao.

YÊU CU KHÁC

– Trung thc, chăm ch, nhit tình, nhanh nhn, có tính kiên trì, tinh thn trách nhim cao.
– Hi
u biết v th thc văn bn.
– K
năng tin hc văn phòng.
– Có kh
năng gii quyết vn đ nhanh và chính xác.

NP H SƠ

ng viên quan tâm vui lòng gi CV v email: tuyendung@proview.vn hoc tuyendung@proviewai.com vi tiêu đ theo cú pháp: ng tuyn  Deverloper PHP  ti Hà Ni (hoc TP HCM) H tên.

BAN TUYN DNG TP ĐOÀN PROVIEW.

Tuyển Lập trình viên PHP Laravel
Scroll to top